Terms of service

 ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.keramiekatelier-manuvansteenbergen.com met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 

2. Verkoper

Keramiekatelier Manu Van Steenbergen heeft zijn maatschappelijke zetel te Nadine Crappéstraat 44 9000 Gent en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0822479727. Het BTW nummer is BE 0822.479.727.

Telefoonnummer: 0473 61 69 21

E-mailadres: manuvansteenbergen@gmail.com

 

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 

5. Levering

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot twee dagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket de volgende werkdag geleverd, binnen Nederland is dit een tot twee werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

6. Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via DPD of BPOST.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

 

8. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden vermeld, op straffe van verval van elk recht.

 

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

 

10. Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door het Keramiekatelier geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper het Keramiekatelier hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van het Keramiekatelier, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

 

11. Overmacht

In geval van overmacht is het Keramiekatelier niet gehouden de verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Het Keramiekatelier is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

 

12. Intellectuele eigendom 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Manu Van Steenbergen, Nadine Crappéstraat 44, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0822.479.727. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. 

 

13. Verzakingsrecht 

De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar het Keramiekatelier, Nekkersputstraat 255F 9000 Gent, België. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door de koper betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) terug op de rekening van de consument. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

14. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig voor de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert het Keramiekatelier Manu Van Steenbergen de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

16. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

17. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.