ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 bij aankoop van keramische werken die in opdracht van de klant zijn gemaakt.

 

1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na ontvangst.

2. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zal het Keramiekatelier contact opnemen en vragen om alsnog de factuur binnen een week te betalen. Hierna zal er een aangetekende herinneringbrief/factuur verstuurd worden (kosten hiervan zijn ten laste van de koper). 

3. Indien binnen de 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een aangetekend schrijven tot aanmaning, zal benevens de verwijlinteresten, het bedrag van iedere achterstallige factuur van rechtswege verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50.00 € per factuur. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar. 

4. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van het Keramiekatelier totdat alle vorderingen die het Keramiekatelier op de koper heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende kosten en rente) volledig zijn betaald. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is koper voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper is overgegaan. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van het Keramiekatelierte bewaren.

Het Keramiekatelier is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal het Keramiekatelier ten allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Het Keramiekatelier.

 5. Klachten betreffende leveringen dienen schriftelijk te gebeuren binnen twee werkdagen na levering. Iedere teruggave moet omschreven worden met volgende gegevens: datum van levering, omschrijving van het werkstuk en aard van de schade (breuk of manco). 

5. De geleverde goederen blijven eigendom van het Keramiekatelier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. De levering gebeurt evenwel op risico van de verkoper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. 

6. Uitleen van keramische werken voor een tentoonstelling/presentatie kan in samenspraak met het Keramiekatelier. De duur en kost hiervan wordt onderling afgesproken. Indien de uitleen kosteloos is, behoud Het Keramiekatelier wel het recht de werken terug op te halen -mits waarschuwing van de klant- wanneer de werken terug nodig zijn in het Keramiekatelier.

VERKOOPSVOORWAARDEN bij aankoop van werken in het atelier.

Bij aankoop zijn werken ter plaatse betaalbaar via bankapp (bv.Payconic) of cash.

Hou er steeds rekening mee dat het keramische werken zijn en dus onderhevig zijn aan breuk 

  • Facebook
  • Instagram

Keramiekatelier Manu Van Steenbergen I Nekkersputstraat 255 F - 9000 Ghent, Belgium  

manuvansteenbergen@gmail.com0473 61 69 21